Bunad på UNESCO-lista

Den folkelige og allmenne bunadbruken i Noreg står i en særstilling i internasjonal sammenheng, og det er viktig ¨bevare bunadsbruken for framtida. Derfor vil no Norsk institutt for bunad og folkedrakt, saman med Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon arbeide for å nominere bunadsbruken i Noreg til UNESCO sin Representative liste over Immateriell kulturarv.

Det er få andre land i verda som har ein så brei tradisjon for bruk av nasjonaldrakter slik som Noreg. Omlag 70 prosent av alle norske kvinner har bunad, og omtrent 20 prosent av alle menn har bunad. Vi brukar bunaden uavhengig av alder, kjønn, bustad og sosial status. I tillegg til 17. mai, brukas bunaden i feiringar i familien; dåp, konfirmasjon, bryllaup og jubileum.
Bunadbruken er derfor tett knytt til vår kulturelle identitet og står sentralt i vår kulturarv. Denne tilknytinga er særleg sterk fordi mange bunader går i arv, eller er sydd av nokon i familien. Den levende bunadstradisjonen i Noreg er sterk, men den er også trua ved at handverkskunnskapen gradvis vert mindre.


Vi ynskjer derfor å sette eit nasjonalt og internasjonalt fokus på bunadstradisjonen. Om bunadbruken i Norge vert innskrive på UNESCOs Representative liste over immateriell kulturarv, visar det internasjonale samfunnet at vår levande bunadstradisjon er verdifull og verd å vidareføre.
Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs ungdomslag, Norges Husflidslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon ønsker saman å nominere norsk bunadsbruk til UNESCO for å auke kunnskapen blant folk flest om verdien av tradisjonelt handverk. Vi ynskjer å bidra til auka kunnskap om vår felles bunadbruk, og sette fokus på kva som trengs for at kulturarven kan førast vidare til nye generasjonar. Vi skal bevisstgjere både myndigheitene, handverkarar, og folk flest om kva for verdifull kulturell praksis bunadene representerer. Ein innskriving av bunadbruk i Norge på denne lista vil kunne sikre merksemd kring bunad som verdifull immateriell kulturarv. Vi arbeider for å levere ein nominasjonssøknad i 2021.


Arbeidet vart i 2018 støtta med middel frå Sparebankstiftelsen DNB. Desse midla vil gå til arbeid med kurs og formidling av bunadshandverket til barn og unge over heile landet. I tillegg til dette arbeidet, kjem samarbeidspartane til å invitere til ei rekkje regionale møter i 2020, der alle som vil kan kome med innspel til nominasjonssøknaden. Vi treng dykkar hjelp til å beskrive bunadstradisjonen og definere viktige vernetiltak for at tradisjonen og handverket skal vidareførast.