Retningslinjer

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er organisert ved Valdresmusea. Verksemda er nedfelt i ein eigen avtale mellom Kulturdepartementet og museet.


Her står det at Valdresmusea skal ha ansvar for drift, forvalting og faglege arbeidsoppgåver knytt til verksemda.
Museet skal, jf. avtalen pkt.3.1.:

- arbeide for å framme, verne og vidareføre bruk og framstilling av bunader og folkedrakter i Noreg, som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar
- Vidareføre og vidareutvikle arbeidet med å gje råd om og stimulere til auka forståing for tradisjonell draktskikk som grunnlag for dagens bunader
- Formidle kunnskap frå arbeidet og om fagfeltet
- Sørge for sikring, lagring, formidling, utvikling og vedlikehald av dokumentasjonssamlingane
- Ha personalansvar for tilsett personale i verksemda
Dagleg leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt har sekretærfunksjonen for Bunad- og folkedraktrådet, som inneber saksførebuing, referatskriving og administrering av rådsmøter.

  • Dåpslue frå Gudbrandsdalen. Foto NBF
    1/1
    Dåpslue frå Gudbrandsdalen. Foto NBF